วันพุธ, 17 เมษายน 2567

‘ค.ร.อ.ท.’ เล็งยื่นหนังสือร้อง ‘ตรีนุช’ ยกเลิกประกาศ สรรหานายกสภาสถาบันฯ ชี้ขัดหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายเศรษฐศิษฏ์  ณุวงค์ศรี   ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ค.ร.อ.ท. ได้รับการร้องจากบุคคลทั้งในส่วนของรัฐและในส่วนของประชาชน ให้คัดค้านประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน  จำนวน 14 สถาบัน เพราะเชื่อว่าประกาศดังกล่าว ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ได้เข้าไปรับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายกสภาสถาบัน อันเป็นการกำจัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เพราะจะเห็นได้จากประกาศของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังกล่าว ในข้อ 4  ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 1.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ3.ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีศึกษาหรือผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งในเร็วๆนี้ ค.ร.อ.ท.จะเข้ายื่นหนังสือ เรื่อง  ขอคัดค้านและให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ต่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นายเศรษฐศิษฏ์ กล่าวต่อว่า จากข้อกำหนดในข้อ 4 เห็นได้ชัดเจนว่าการออกข้อกำหนดดังกล่าว แม้จะเป็นฐานอำนาจในการออกประกาศตามกฎหมายโดยถูกต้อง แต่โดยหลักการใหญ่ของการบริหารบ้านเมือง แล้วจะต้องบริหารให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล แต่การที่คณะกรรมการ กอศ. ได้ออกประกาศในลักษณะดังกล่าวและย่อมเป็นการชี้ชัดว่าไม่คำนึงถึงหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ซ้ำยังเป็นการกระทำเพื่อให้คนใดคนหนึ่งที่เป็นพรรคพวกของตนเองได้รับการสรรหาเข้ามาเพื่อเสนอชื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจส่อไปถึงการทำหน้าที่โดยทุจริต

“จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้พิจารณา ดังนี้ ขอให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เรื่อง การเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (จำนวน  14 แห่ง) ทั้งนี้หากมีการประกาศใหม่ ขอให้มีการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและบุคลากรในส่วนของอาชีวศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมและมีความสามารถได้เข้าร่วมการคัดเลือกนายกสภาสถาบันฯ อย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และในการประกาศใหม่(ถ้ามี)ไม่สมควรที่จะให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณานำรายชื่อผู้มีความเหมาะสมตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา เพราะอาจจะทำให้กระบวนการสรรหาฯ ขาดความยุติธรรมและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและขัดต่อ พ.ร.บ.วิ.ปกครองฯ”นายเศรษฐศิษฏ์ กล่าว

ที่มา มิติชน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2780843