วันพุธ, 17 เมษายน 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดัน สถาบันศึกษาทุกแห่งใช้ทรานสคริปต์ดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดงานและมอบนโยบายแก่ที่ประชุม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถานศึกษาเอกชน) โดยมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กำกับดูแลงานด้านทะเบียน ผู้ดูแลกระบวนการด้านทะเบียน และผู้ดูแลด้านเทคนิค เข้าร่วมการประชุมกว่า 87 สถาบัน

รองปลัด อว. กล่าวว่า โครงการ Digital Transcript จะเป็นโครงการสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล โดยปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด อว. ทุกแห่งได้เข้าร่วมโครงการ Digital Transcript แล้ว ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26 แห่ง ซึ่ง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบันเอกชนครบทุกแห่ง โครงการ Digital Transcript ที่พวกเราผลักดันร่วมกันนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสาคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของ อว. เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

“ในระยะเปลี่ยนผ่านอาจจำเป็นต้องมีการใช้งาน Transcript ในรูปแบบกระดาษควบคู่ไปด้วย แต่เราคาดหวังว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ฝ่ายผลิตบัณฑิตซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนมาใช้งาน Digital Transcript อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายที่ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการนิสิต นักศึกษา ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ และยินดีสนับสนุนและพร้อมผลักดันโครงการ Digital Transcript อย่างเต็มที่ เพื่อการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม” รองปลัด อว. กล่าวในตอนท้าย

การประชุมเชิงปฏิบัตินี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ในการแนะนำแนวทางในการพัฒนา Digital Transcript ที่เหมาะสม การบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แนะนำ Technology และกระบวนการที่ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกัน รวมถึง การแบ่งปันประสบการณ์จากสถาบันที่ให้บริการ Digital Transcript แล้ว โดยที่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก Digital Transcript ของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ที่มา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อ่านเพิ่มเติม https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3853-digital-transcript-2.html