วันพุธ, 17 เมษายน 2567

รมว.เพิ่มพูน เปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบฯ Suankularb Jamboree” สร้างสรรค์สามัคคี น้องพี่ชมพู – ฟ้า

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 “Suankularb Jamboree สร้างสรรค์สามัคคี น้องพี่ชมพู – ฟ้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (สก.) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากร โรงเรียนในเครือ สก. จำนวน 11 แห่งเข้าร่วม กว่า 1,500 คน

รมว.ศธ. กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 ภายใต้ชื่องานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบ ทำให้ได้เห็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทััง 11 แห่ง ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

“กิจการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างความรู้รักสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักใช้เวลาว่างและความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมกันนี้ ขอให้ลูกเสือเนตรนารี ณ ที่แห่งนี้ ถือปฏิบัติคำปฏิญาณลูกเสือ เนตรนารี อยู่เสมอ กล่าวคือ ข้อ 1.ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพรราะประเทศชาติจะอยู่ได้ด้วยความมั่นคงของทั้ง 3 สถาบัน ข้อ 2.ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ขอฝากให้ช่วยกันนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับตามสโลแกนในการทำงานของผมเช่นกัน คือ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” อะไรที่เป็นสิ่งที่ดี หากทำได้ก็ขอให้ทำทันที และข้อ 3.ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

ทั้งนี้ ขอฝากรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทย ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยใช้ความสุขเป็นที่ตั้ง มีเป้าหมายสำคัญคือสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม รวมทั้งมิตรภาพของความเป็นเพื่อน โดยสามารถนำความรู้ในการฝึกอบรมลูกเสือไปปรับใช้ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมซ้ำไปมาได้ พร้อมจัดทำสื่อเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

และในส่วนของนักเรียนสวนกุหลาบทุกคน ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความว่า “สวนกุหลาบต้องไว้ลาย” ไว้ประจำใจ เพื่อคงอัตลักษณ์ ความผูกพันของชาวสวนกุหลาบไว้สืบไป” รมว.ศธ. กล่าวว่า

ที่มา

https://www.moe.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%99/