วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ที่ ศธ 04002/ว5256 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (ปรุงปรับแนวทางใหม่)

ที่ ศธ 04002/ว5256 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (ปรุงปรับแนวทางใหม่)