วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3851 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3851 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี