วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ 2 รอบ ปี 2567 เช็กเงินเข้าวันไหนกันบ้าง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยแพร่ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นการจ่าย 2 รอบต่อเดือน ตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มกราคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 มกราคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 26 มกราคม 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 15 มีนาคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน เมษายน 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 12 เมษายน 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 25 เมษายน 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 14 มิถุนายน 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 สิงหาคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 27 สิงหาคม 2567

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน กันยายน 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2567
เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน ตุลาคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 28 ตุลาคม 2567
เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 2567
  – รอบ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2567
  – รอบ 2 : วันที่ 24 ธันวาคม 2567

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ

วันที่ 24 มกราคม 2567
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 22 มีนาคม 2567
วันที่ 23 เมษายน 2567
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
วันที่ 23 สิงหาคม 2567
วันที่ 23 กันยายน 2567
วันที่ 24 ตุลาคม 2567
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ที่มา CalendarsDirectPayment.pdf (cgd.go.th)